Regulamin

Ogólne warunki najmu samochodu

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów wynajmu samochodów zawieranych przez TOM-HOL Wypożyczalnia Samochodów.

Wynajmujący:

TOM-HOL Wypożyczalnia Samochodów

82-300 Elbląg Szarych Szeregów 2/31 e-mail:tom-hol@interia.pl

NIP – 5782454490; tel – 666-902-444

 

1.Wypożyczający oświadcza, iż pojazd ujęty w umowie jest sprawny technicznie, posiada aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC/NW.

2.Wypożyczający przekazuje pojazd czysty, zatankowany do pełna, posiadający komplet ważnych dokumentów.

Postanowienia ogólne

Warunkiem wydania pojazdu jest:

1.Podpisanie umowy najmu pojazdu.

2.Okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów.

3.Zaakceptowanie ogólnych warunków Umowy Najmu do Umowy najmu Pojazdu.

4.Wpłaceniu kaucji, która określona jest w Umowie Najmu, oraz opłaceniu kosztów wynajmu.

5.Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością wypożyczającego i na jego prośbę bez podania przyczyny musi zostać zwrócony  w miejscu wskazanym przez wypożyczającego.

6.W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie  protokół zdawczy określający stan techniczny pojazdu, przed  jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

Obowiązki Pożyczającego i zasady użytkowania pojazdu

1.Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji a w szczególności;

 • zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
 • wykonywania obsługi codziennej pojazdu sprawdzanie i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych,
 • kontroli stanu ogumienia oraz sprawności świateł sygnalizacyjnych,
 • posiadania przy sobie dokumentów niezbędnych podczas kontroli ruchu drogowego,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 • stosowanie w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika,
 • nie brania udziału w zawodach sportowych, rajdach i do nauki jazdy,
 • pokrycia kosztów kar, mandatów, opłat za parkowanie lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów ruchu drogowego,

2.Pożyczający wyraża zgodę na przekazanie wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z kopią umowy najmu (obsługa każdego zapytania ze strony organów administracji publicznej wiąże się z dodatkową opłatą100 zł netto)

3.Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający.

4.Bez zgody wypożyczającego pojazd nie może opuszczać granic Polski.

5.Pożyczający zobowiązany jest do zachowania wszelkich oznaczeń firmowych, usunięcie będzie skutkowało karą umowną.

6.Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.

Płatności i kaucje

1.Pożyczający zobowiązuje się uiścić wszelkie należne opłaty wynikające z Umowy Najmu Pojazdu za cały okres rozliczeniowy.

2.Płatność może być dokonana w dwóch formach; gotówką lub przelewem na konto (zrealizowane przed podpisaniem umowy) .

3.Kaucja zabezpieczająca od 500zł (kwota zależna jest od rodzaju pojazdu oraz wieku pożyczającego).

4.Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczającego wobez Pożyczającego i może zostać zatrzymana w całości lub w części.

5.W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona  w umówionym terminie.

6.W przypadku spowodowania kolizji lub uszkodzeń pojazdu bez wskazania sprawcy kaucja przepada w całości.

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

1.Pożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych i wyraża zgodę na rozliczenie ich z kaucji;

 • zwrot brudnego pojazdu samochodu; osobowego – 50zł/netto, bus – 100zł/netto,
 • zwrot pojazdu z brudna tapicerką – 250zł/netto,
 • zwrot pojazdu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa,
 • palenie tytoniu – 1000zł/brutto,
 • usunięcie oznaczeń, naklejek firmowych – 30zł/szt./netto,
 • opłata za udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej – 100zł/netto,
 • zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia – 200zł/netto,
 • zgubienie kluczyków lub karty pojazdu – 1000zł/netto,
 • celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenia wypożyczonego pojazdu – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu + 500zł/netto,

2.Limit kilometrów

 • bus – 400km/doba,
 • samochód osobowy – 300km/doba,
 • przekroczenie limitu kilometrów 0,40gr/netto za kilometr,

3.Koszt wynajęcia kierowcy -150zł/netto – doba

4.Zgoda na wyjazd za granice – 100zł/netto

5.Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty za cały okres rozliczeniowy w przypadku odstąpienia od umowy przed upływem uzgodnionego terminu.

Uszkodzenie lub utrata pojazdu

1.W razie kradzieży, wypadku lub kolizji Pożyczający zobowiązany jest powiadomić Wypożyczającego i policję oraz uzyskać dane sprawcy kolizji;

 • w przypadku uszkodzeń powstałych podczas wynajmu pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną kosztom naprawy uszkodzonego pojazdu według stawek i częśći ASO, oraz zostanie obciążony kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu)
 • w przypadku kradzieży pojazdu P|ożyczający jest zobowiązany do poinformowania Wypożyczającego oraz zwrócenia kluczyków i kompletu dokumentów w przeciwnym razie pożyczający zostanie obciążany kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu

2.Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód powstałych  w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

Zwrot pojazdu oraz podsumowanie końcowe

1.Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie oraz wyznaczonym miejscu przez wypożyczającego, w stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia.

2.W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu  po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie strony wynajmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego  uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

3.Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu, Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak to jest możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z  opisem przez Wypożyczającego.

4.Doba kończy się po 24 godzinach od momentu wynajmu pojazdu, kolejna doba będzie naliczana po upływie godziny od rozpoczętej następnej doby.

5.Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, |Wypożyczający poinformuje organy ścigania  o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

6.Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza zrzeczenia się przez Wypożyczającego roszczeń względem Pożyczającego z tytułu najmu.

7.Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków  Wypożyczający ma prawo zatrzymać całość lub część kaucji.

8.W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego.

9.Ogólne warunki oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.

10.Wszystkie spory bedą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy zgodnie z siedzibą Wypożyczającego.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi ogólnymi warunkami najmu oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje.

 

 

 

…………………………………………………………………………………..

Podpis Pożyczającego

 

 

POBIERZ REGULAMIN