Regulamin

Ogólne warunki najmu samochodu

Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu opisanemu na pierwszej stronie umowy, do użytkowania pojazd na warunkach określonych umową najmu i niniejszymi ogólnymi warunkami.

Wypożyczający oświadcza, iż samochód będący umowa najmu jest ubezpieczony w zakresie OC, NW, posiada ważny przegląd techniczny i jest sprawny technicznie.

Pożyczający oświadcza, iż zapoznał się z umową OC i NW, oraz zaleceniami eksploatacyjnymi dotyczącymi wynajętego pojazdu.

Pożyczający

 1. Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.
 2. Osoba, która wypożycza pojazd powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie do odbioru pojazdu.

Wynajem i użytkowanie pojazdu

 1. Wypożyczający po podpisaniu dokumentów (umowy, płatności itp.) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową najmu.
 2. Przez cały czas wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę bez podania przyczyny, musi zostać zwrócony w miejscu wskazanym przez Wypożyczającego.
 3. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg, itp.)przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.
 4. Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:
 5. a) posiadania dokumentów do przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
 6. b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
 7. c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli       sprawdzenie i ewentualne dolanie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,
 8. d) kontroli sprawności świateł i ewentualnej wymiany żarówek,
 9. e) przestrzeganie obowiązujących przepisów ruch drogowego,
 10. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobą trzecim.
 11. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach i do nauki jazdy.
 12. Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.
 13. O zaistniałej awarii pojazdu należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczającego nr tel. 666902444 i jeżeli ma ona wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.
 14. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający.
 15. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).
 16. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

Płatność i kaucja

 1. Płatność może być dokonana w dwóch formach:
 2. a) gotówką,
 3. b) przelewem na konto
 4. Przy podpisaniu umowy Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucje.
 5. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczającego wobec Pożyczającego i może ona zostać zatrzymana w całości lub w części. W przypadku spowodowania kolizji kaucja przepada w całości.
 6. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona klientowi w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu pojazdu na wskazany rachunek bankowy.
 7. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie 7 dni roboczych od daty zwrotu pojazdu.

Zwrot pojazdu

 1. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej, zwrot pojazdu musi być w miejscu wynajmu pojazdu, lub miejscu wskazanym przez Wypożyczającego. Doba kończy się po 24 godzinach od momentu wynajmu pojazdu, kolejna doba będzie naliczana po upływie godziny od rozpoczętej następnej doby.
 2. Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.
 3. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisem przez Wypożyczającego.
 4. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisem przez Wypożyczającego.

Uszkodzenie lub utrata pojazdu

 1. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu) Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu (albo udział własny w szkodzie 1500 zł) a także obciąży go kosztami przestoju (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu).
 2. W przypadku uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji, Pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym tel. 666902444, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy, w przeciwnym przypadku Pożyczający zostanie obciążony kosztami naprawy pojazdu.
 3. W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkodzenie.
 4. W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie poinformować Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
 5. W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty/kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
 6. Pożyczający ponosi pełna odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

 1. Pożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenie ich z kaucji:
 2. a) zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 40 PLN
 3. b) zwrot nie wyczyszczonego pojazdu – 25 PLN
 4. c) zwrot samochodu z brudna tapicerką – 250 PLN
 5. d) zwrot pojazdu z mniejsza ilością paliwa – koszt brakującego paliwa
 6. e) opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania – 50 PLN
 7. f) zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia – 200 PLN
 8. g) zgubienie kluczyków lub karty od pojazdu – 1000 PLN
 9. h) celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenia wypożyczonego pojazdu – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu
 10. i) niestosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – 100 PLN
 11. j) Używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążenie silnika i wszystkie inne części prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu +500zł
 12. k) limit km na dobę:

– bus 400 km/doba

– samochód osobowy 300 km/doba

 1. l) przekroczenie limitu kilometrów 0,40gr netto za kilometr.
 2. m) koszt wynajęcia kierowcy 150zł netto/doba

Podsumowanie końcowe

 1. Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza zrzeczenia się przez Wypożyczającego roszczeń względem Pożyczającego z tytułu najmu pojazdu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Ogólne warunki oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.
 4. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji.
 5. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wypożyczającego.
 6. Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wersja do wydruku (jednostronna)